ข้อมูลหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปริญญาตรี)
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปริญญาโท)
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปริญญาเอก)
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)